Mr. Roshan Ali Siyal

Director Finance

email :df@sbbusba.edu.pk

Phone : 0244-9370524

Mr. Noshad Ahmed Shaikh

Deputy Director Accounts

Email: ca@sbbusba.edu.pk

Mr.Qurban Ali Farooqi

Assistant Director Finance

Email :------

Mr.Munesh Kumar

Residental Auditor

Email :ra@sbbusba.edu.pk

Mr.Akthar Hussain Umrani

Accounts Superintendent

Email :

Mr.Yasir Ali Suhrio

Accounts Assistant

Email :

Mr.Azizullah

Assistant

Email :

Mr.Qurban Ali Parhyar

Assistant (Store Section)

Email :store@sbbusba.edu.pk

Mr.Syed Irfan Ali Kazmi

Clerk

Email :